Chuyến đến nội dung chính

Cách tính giá thanh lý? Các điều kiện cho cuộc gọi ký quỹ là gì?