Chuyến đến nội dung chính

Sao chép giao dịch là gì? Làm thế nào nó hoạt động?